Przyjęcie: Oddział Opiekuńczo-Leczniczy

Karty podstawowe

Procedura przyjęcia do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego:

 Przyjęć do Zakładu dokonuje się na podstawie skierowania. Do zakładu nie mogą być przyjęte osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej, lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie (od alkoholu lub środków psychoaktywnych). W przypadku chorych z rozpoznaną chorobą psychiczną niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez specjalistę psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładach o profilu ogólnym.

Złożenie wniosku do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

Z Wnioskiem o wydanie skierowania do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego pacjent wystepuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Do wniosku załącza
Zaświadczenie lekarskie (druk wypełnia lekarz rodzinny lub prowadzący ze szpitala),
Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub pielęgniarkę społeczną zakładu opieki zdrowotnej, w którym pacjent przebywa.

Wzory dokumentów wyżej wymienionych dokumentów oraz skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego można pobrać ze storny internetowej www.mogilenska.pl Zakładka: Dla Pacjenta - Druki ZOL

Złożenie dokumentów do Oddziału:

 Skierowanie oraz dokument stwierdzający wysokość dochodu pacjenta (decyzja ZUS, przedostatni lub ostatni odcinek renty lub emerytury albo zaświadczenie przedstawiające wysokość dochodu, zasiłek chorobowy, zasiłek z MOPR i inne) składa się w rejestracji. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 17.00.

Pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Powyższe dokumenty nie są wymagane w przypadku orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu pacjenta na Oddziale.

Postępowanie przy przyjęciu pacjenta do oddziału:

W dniu przybycia pacjenta do Oddziału wymagane są:
– Kserokopia dowodu osobistego
– Kserokopię ostatniego odcinka renty lub emerytury, inne,
– Kserokopia aktualnej decyzji ZUS,
– Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne x 2 oraz oryginał do wglądu
– Kserokopie wypisów szpitalnych, aktualne badania lekarskie itp,
– Kartę kwalifikacji do żywienia
– Pieniądze na uregulowanie odpłatności,
– Rzeczy osobistego użytku (odzież, środki higieny osobistej, przedmioty ortopedyczne - jeśli pacjent posiada, itp.),

PACJENT NIE POWNINIEN ZABIERAĆ DO PLACÓWKI:

– wartościowych przedmiotów,
– większej ilości pieniędzy.

TELEFONY:

Kierownik oddziału: 618-738-723
Dyżurka lekarska: 61 8-738-740
Dyżurka pielęgniarska: 61 8-738-716
Pielęgniarka oddziałowa: 61 8-738-733
Rejestracja pacjentów: 61 8-738-718