Przyjęcie: Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

Karty podstawowe

Procedura przyjęcia do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego:

Podstawą przyjęcia do oddziału jest skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Złożenie wniosku do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

 Wnioskiem o wydanie skierowania do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego pacjent występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Do wniosku załącza
– Zaświadczenie lekarskie (druk wypełnia lekarz rodzinny lub prowadzący ze szpitala),
– Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub pielęgniarkę społeczną zakładu opieki zdrowotnej, w którym pacjent przebywa.

Wzory dokumentów wyżej wymienionych dokumentów oraz skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego można pobrać ze storny internetowej www.mogilenska.pl Zakładka: Dla Pacjenta - Druki ZOL

Dodatkowo proszę dołączyć skierowanie do szpitala psychiatrycznego

Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 1 - 3 można pobrać ze strony internetowej www.mogilenska.pl Zakładka: Dla Pacjenta - Druki ZOL


W przypadku, gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym dokumenty wymienione w punktach 1 - 3 nie są wymagane. Orzeczenie sądu stanowi podstawę do umieszczenia w zakładzie opiekuńczym. 

Jeżeli pacjent jest osobą ubezwłasnowolnioną wymagane są:

– Postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnienie
– Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego 
– Postanowienie Sądu będącym jego zgodą na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym

Złożenie dokumentów do Oddziału:

Skierowanie wraz z dokumentem potwierdzającym dochód pacjenta oraz inne jeśli pacjent posiada (orzeczenie sądowe) należy dostarczyć do biura Oddziału lub przesłać na adres:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny
ul. Cysterek 5
62-005 Owińska

Po otrzymaniu dokumentów i zweryfikowaniu ich zgodności z kryteriami uzyskania świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych dla dorosłych pracownik ZOL telefoniczne poinformuje pacjenta (świadczeniobiorcę) lub inną placówkę, w której aktualnie pacjent przebywa o kolejności przyjęcia oraz o przewidywanym terminie przyjęcia.

Przyjęcie pacjenta do Oddziału:

W dniu przyjęcia do Zakładu pacjent powinien posiadać:
– dowód osobisty + kserokopia dokumentu,
– oryginał ostatniej decyzji rentowej/emerytalnej lub inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu,
– dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne + kserokopia tego dokumentu,
– numer NIP,
– kserokopie wypisów szpitalnych, pełną dokumentacja psychologiczno - psychiatryczną,
– aktualne wyniki badań (morfologia, OB, antygen Hbs, VDRL, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej) itp.,
– pieniądze na uregulowanie odpłatności,
– rzeczy osobistego użytku (odzież oraz środki higieny osobistej - zgodnie z przesłanym załącznikiem).

Telefon: 618-126-507

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne127.09 KB