KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH FIZJOTERAPEUTY/REHABILITANTA Filia w Owińskach - POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE

Karty podstawowe

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA  UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH FIZJOTERAPEUTY/REHABILITANTA na rzecz pacjentów Filii Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu

 

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 zaprasza do udziału w:

KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI FIZJOTERAPEUTY/REHABILITANTA NA RZECZ PACJENTÓW FILII ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGOI REHABILITACJI MEDYCZNEJ W POZNANIU (Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny ul. Cysterek 5 w Owińskach) podczas realizacji projektu  zatytułowanego „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

Znak sprawy:

ZOLiRM.IV.383.35.2016/EOG

Dane Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań  NIP 782-14-13-161  REGON 631137029  Tel. +48 61 8738 702. Fax +48 61 8738 703  Strona internetowa: www.mogilenska.pl

Wartość zamówienia:

Zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177).

Tryb udzielenia zamówienia:

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, jako Udzielający zamówienia, przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert.

 

Przedmiot zamówienia:

Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie fizjoterapii / rehabilitacji na rzecz pacjentów Filii Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu (Oddział Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny – Filia w Owińskach) w terminie od 1.09.2016 r -30.11.2016 r. 

 

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 /Budynek główny - hol – parter do 22 sierpień 2016 r. do godz. 10: 00