Konkurs ofert - transport sanitarny z personelem uprawnionym do wykonania medycznych czynności ratunkowych - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Karty podstawowe

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 zaprasza do udziału w:

Konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie

transportu sanitarnego z personelem uprawnionym do wykonania medycznych czynności ratunkowych

 

Znak sprawy: ZOLiRM.IV.383.53.2016

Dane Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań  NIP 782-14-13-161  REGON 631137029  Tel. +48 61 8738 702. Fax +48 61 8738 703  Strona internetowa: www.mogilenska.pl

Wartość zamówienia:

Zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177).

Tryb udzielenia zamówienia:

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, jako Udzielający zamówienia, przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert.

 

Przedmiot zamówienia:

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego z personelem uprawnionym do wykonania medycznych czynności ratunkowych

Termin realizacji zamówienia: 1.01.2017 – 31.12.2017 r.

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 /Budynek główny - hol – parter do 16 grudnia 2016 r. do godz. 10:00

 

 

Załączniki: