Przygotowanie publikacji, wykonanie tłumaczenia i druk podręcznika POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE

Karty podstawowe

Znak sprawy: ZOLiRM.IV.383.6.2017.EOG


Dane Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań  NIP 782-14-13-161  REGON 631137029  Tel. +48 61 8738 702. Fax +48 61 8738 703  Strona internetowa: www.mogilenska.pl

 

Wartość zamówienia:

Zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177).

 

Tryb udzielenia zamówienia:

zapytanie ofertowe

 

 Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie publikacji, wykonanie tłumaczenia i druk podręcznika

w ramach projektu „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

 

Termin realizacji: 

Od podpisania umowy do 10.04.2017 r.

 

Miejsce i termin składania ofert: 

    1. W formie papierowej w sekretariacie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu (Budynek Główny, parter) w opisanej, zamkniętej kopercie: „zapytanie ofertowe – publikacja”, lub
    2.  W formie elektronicznej (skan) na adres: monika.szymanowicz@mogilenska.pl

 

Oferty należy składać do: 17.02.2014 r. do godz. 12.00

 

Materiał do tłumaczenia - do pobrana poniżej

http://www.mogilenska.pl/pliki/Do_tlumaczenia.zip