ZOLiRM.IV/381-8/2017 wykonanie nawierzchni na terenie ZOLiRM- I etap

Karty podstawowe

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-8/2017

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot zamówienia:

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

77211400-6 Usługi wycinania drzew

 

Określenie przedmiotu: wykonanie nawierzchni na terenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu – I etap

Termin składania ofert: do 3.10.2017 r. do godziny 13.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

 

Termin otwarcia ofert: 3.10.2017 r. godzina 14.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego