Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy

wtorek, Listopad 12, 2019 - 13:16

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2018. poz. 2190) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy. 

Przedmiot konkursu:  udzielanie świadczeń zdrowotnych  z zakresu medycyny pracy pracownikom Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej  w Poznaniu.

Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Miejsce i termin udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Organizacji Nadzoru ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42, pod numerem telefonu 61 87 38 706 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:
„Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy”
na adres: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej  ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań

termin składania ofert: do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 13.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: 12 grudnia 2019 r., godz. 14.00 w siedzibie Zakładu.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:  do 31 grudnia 2019 r.

Termin związania ofertą: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Plik do pobrania 
Wyniki postępowania