Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy

poniedziałek, Kwiecień 26, 2021 - 09:08

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2021. poz. 711) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy. 

Przedmiot konkursu:  udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy pracownikom Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej  SPZOZ w Poznaniu.

Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2024 r.
Miejsce i termin udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Organizacji Nadzoru ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42, pod numerem telefonu 61 87 38 706 

Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:
„Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy”
na adres: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej ul. Mogileńska 42, 
61-044 Poznań do dnia 31 maja 2021 r. do godz. 13.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: 31 maja 2021 r., godz. 14.00 w siedzibie Zakładu.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:  do 30 czerwca 2021 r.

Termin związania ofertą: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

ZałącznikRozmiar
Plik Plik do pobrania40.94 KB