ZOLiRM.IV/381- 07 /20 Przygotowanie, dostarczanie i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentówe

wtorek, Październik 13, 2020 - 12:40

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381- 07 /20

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Rodzaj zamówienia: usługi

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków; Dodatkowy przedmiot zamówienia 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków.

Określenie przedmiotu: świadczenie usługi przygotowania, dostarczania i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej

Termin składania ofert: do 27.10.2020 r. do godziny 13.30, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 27.10.2020 r. godzina 14.00 miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego