ZOLiRM.IV/381- 08 /20 KONKURS OFERT NA WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

wtorek, Październik 27, 2020 - 14:25

KONKURS OFERT NA WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH NA RZECZ PACJENTÓW  I PRACOWNIKÓW ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W POZNANIU PRZY UL. MOGILEŃSKIEJ 42.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 zaprasza do udziału w:

Konkursie ofert na udzielanie usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów oraz pracowników Zakładu. 

Znak sprawy:ZOLiRM.IV.383.8.2020

Dane Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań  NIP 782-14-13-161  REGON 631137029  Tel. +48 61 8738 702. Fax +48 61 8738 703 

 
Podstawa prawna:

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz.U.2020.295 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2020.1398 ze zm.). Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42, jako Udzielający Zamówienia przedstawia warunki udziału w postępowaniu konkursowym prowadzonym w trybie konkursu ofert.

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych dla pacjentów oraz pracowników Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42.

Termin realizacji zamówienia:

od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Miejsce i termin składania ofert:

Sekretariat Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 / Budynek główny - parter do 2 grudnia 2020 r. do godz. 10:00