ZOLiRM.IV/381-1/2021 Dostawa leków i preparatów leczniczych dla pacjentów

środa, luty 17, 2021 - 09:05

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-1/2021

Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00007962/01

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: dostawy Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot zamówienia 33600000-6 Produkty farmaceutyczne

Określenie przedmiotu: Dostawa leków i preparatów leczniczych

Termin składania ofert: do 25.02.2021 r. do godziny 10.00 Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: do 26.02.2021 r. do godz. 10.00

Miejsce składania oferty: Skrzynka podawcza EPUAP:/spzoz-zolirm/SkrytkaESP

Termin otwarcia ofert: 25.02.2021 r. godzina 12.00 Zmiana terminu otwarcia ofert. Nowy termin otwarcia ofert: 26.02.2021 r. godz. 12.00

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c85c97d8-7bee-4b08-b678-86ddf2375ab1