ZOLiRM.IV/381-2/2018 Dostawa żywienia dojelitowego

piątek, luty 16, 2018 - 14:46

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-2/2018

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 87 38 702, 61 87 38 724 fax 61 87 38 703 godziny pracy: 7.30 – 15.00

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):Główny przedmiot zamówienia 33190000-8 Różne urządzenia
i produkty medyczne

Określenie przedmiotu: Dostawa żywienia dojelitowego do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

Termin składania ofert: do 28.02.2018r. do godziny 14.15, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 28.02.2018r. godzina 14.30, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym
i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044,
ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego