ZOLiRM.IV/381-3/2020 Dostawa leków i preparatów leczniczych

wtorek, luty 18, 2020 - 12:16

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-3/2020

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot zamówienia 24400000-8 - Produkty lecznicze

Określenie przedmiotu: Dostawa leków i preparatów leczniczych

Termin składania ofert: do 27.02.2020 r. do godziny 13.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 27.02.2020 r. godzina 14.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego

Zmiana terminów:

Nowy termin składania ofert: 28 lutego 2020 r. godz. 13:45.

Nowy termin otwarcia ofert: 28 lutego 2020 r. godz. 14:00.