ZOLiRM.IV.381.01.2020 Dostawa gazu ziemnego

środa, Styczeń 8, 2020 - 11:58

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-1/2020

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot zamówienia 09123000-7 gaz ziemny, Dodatkowy przedmiot zamówienia, 65200000-5 przesył gazu ziemnego i podobne usługi

Określenie przedmiotu: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynków położonych przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu i ul. Cysterek 5 w Owińskach (filia Zakładu w Poznaniu)

 

Termin składania ofert: do 16.01.2020 r. do godziny 13.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 16.01.2020 r. godzina 14.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego

 

Nowy termin składania ofert: 20 stycznia 2020 r. godz. 13:45.

Nowy termin otwarcia ofert: 20 stycznia 2020 r. r. godz. 14:00.