ZOLiRM.IV.381.02.2020 Przebudowa, rozbudowa i remont ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o dodatkowe skrzydło

środa, Styczeń 22, 2020 - 14:30

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-2/2020

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna. Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna: https://aukcje.uzp.gov.pl.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot zamówienia: 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Dodatkowy przedmiot zamówienia: 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty ziemne 45262210-6 Fundamentowanie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45432110-8Kładzenie podłóg 45421000-4Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45316100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45232460-4 Roboty sanitarne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Określenie przedmiotu: Przebudowa, rozbudowa i remont Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o dodatkowe skrzydło wraz z wbudowanym wyposażeniem

Termin składania ofert: do 25.02.2020 r. do godziny 12.00, https://miniportal.uzp.gov.pl

Termin otwarcia ofert: 25.02.2020 r. godzina 14.00, Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego w siedzibie Zamawiającego.

Załącznik nr 2.1  http://www.mogilenska.pl/pliki/Zal_nr_2_1_Dokumentacja_projektowa.zip

Załącznik nr 2.2  http://www.mogilenska.pl/pliki/Zal_nr_2_2_Wykaz_zmian.zip

Zmiana terminu

Termin składania ofert (w tym wniesienia wadium): 6 marca 2020 r. godz. 12:00.

Termin otwarcia ofert: 6 marca 2020 r. godz. 14:00.

 

Załącznik nr 1 do pisma Wyjaśnienia treści SIWZ z 18.02.2020 r. http://www.mogilenska.pl/pliki/Inwentaryzacja.zip (poprawiony dnia 19.02.2020r.)

 

Inwestycja jest finansowana ze środków budżetu Miasta Poznania.