ZOLiRM.IV.383.24.2019 Konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego

poniedziałek, Grudzień 2, 2019 - 14:55

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 zaprasza do udziału w: Konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego

Znak sprawy: ZOLiRM.IV.383.24.2019

Dane Zamawiającego: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 Tel. +48 61 8738 702. Fax +48 61 8738 703 Strona internetowa: www.mogilenska.pl

Wartość zamówienia: Zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177).

Tryb udzielenia zamówienia: Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, jako Udzielający zamówienia, przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert.

Przedmiot zamówienia: Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego

Termin realizacji zamówienia: 1.01.2020 – 31.12.2020 r.

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 /Budynek główny - hol – parter do 12 grudnia 2019 r. do godz. 10:00