ZOLiRM.IV.383.5.2020 dostawa artykułów biurowych

piątek, Marzec 6, 2020 - 12:23

Znak sprawy: ZOLiRM.IV.383.5.2020

Dane Zamawiającego: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 Tel. +48 61 8738 702. Fax +48 61 8738 703 Strona internetowa: www.mogilenska.pl

Wartość zamówienia i tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 euro w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ”.

Przedmiot zamówienia: dostawa artykułów biurowych dla Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 /Budynek główny - hol lub poczta elektroniczna: monika.szymanowicz@mogilenska.pl do 13.03.2020 r.