ZOLiRM.IV.383.9.2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego

środa, Listopad 18, 2020 - 08:19

Znak sprawy: ZOLiRM.IV.383.9.2020

 

Dane Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań  NIP 782-14-13-161  REGON 631137029  Tel. +48 61 8738 702. Fax +48 61 8738 703  Strona internetowa: www.mogilenska.pl

 

Wartość zamówienia:

Zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177).

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, jako Udzielający zamówienia, przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert.

 

Przedmiot zamówienia:

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego

Termin realizacji zamówienia:

1.01.2021 – 31.12.2021 r.

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 /Budynek główny - hol – parter do

30.11.2020 r. do godz. 15.00