Ogłoszenia

ZOLiRM.IV/381-1/2018 Dostawa gazu ziemnego

piątek, luty 9, 2018 - 09:10
Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-1/2018 Nazwa oraz adres Zamawiającego:Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00 Tryb udzielenia zamówienia:Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Rodzaj zamówienia: dostawy Wspólny Słownik Zamówień (CPV):Główny przedmiot zamówienia 09123000-7 gaz ziemny, Dodatkowy przedmiot zamówienia, 65200000-5 przesył gazu ziemnego i podobne usługiOkreślenie przedmiotu: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy: E do budynków położonych przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu i ul. Cysterek 5 w Owińskach (filia Zakładu w Poznaniu) Termin składania ofert: do 20.02.2018 r. do godziny 13.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat. Termin otwarcia ofert: 20.02.2018 r. godzina 14.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo –Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego