Dostępność

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-21

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-01-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sara White, adres poczty elektronicznej sara.white@mogilenska.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku głównego przy ulicy Mogileńskiej w Poznaniu prowadzą dwa wejścia: jedno od wejście od ul. Mogileńskiej, a drugie od tyłu budynku (strony ogrodowej). Do obu wejść prowadzą schody oraz pochylnie dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Punkt informacyjny (portiernia) oraz rejestracja znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia w budynku. W holu budynku głównego znajdują się dwie windy, którymi można dostać się na wszystkie kondygnacje budynku. Windy mają przyciski dostosowane dla osób niewidzących z alfabetem Brajla.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost od wejścia głównego. Dodatkowo w oddziałach na każdym piętrze i w budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie toalety i łazienki dla pacjentów w Zakładzie posiadają uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku administracji przy ul. Mogileńskiej prowadzą dwa wejścia: jedno na oddział dzienny psychiatryczno-geriatryczny, które wyposażone jest w schody oraz platformę dla niepełnosprawnych. Do części administracyjnej prowadzą schody, osoby niepełnosprawne proszone są o powiadomienie osoby w sekretariacie w budynku głównym o kontakt z pracownikiem administracji. Wówczas pracownik podejdzie na budynek główny.

Na parkingu przy ulicy Mogileńskiej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku przy ulicy Cysterek w Owińskach prowadzi jedno wejście główne, znajdujące się na parterze budynku, prowadzące na hol oraz dwa wejścia od strony ogrodowej i jedno pod łącznikiem. Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się pomieszczenie pracownika socjalnego (rejestracja).

Wszystkie korytarze i pomieszczenia budynku są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i I piętrze budynku. Wszystkie toalety i łazienki dla pacjentów w Zakładzie posiadają uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku (poza windą) nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

 

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

HTML 5

WCAG 2.0 (Podwójne A)

 

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.