O nas

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu mieści się 3 budynkach zlokalizowanych w Poznaniu oraz w Owińskach. Na mapie usług zdrowotnych w Poznaniu jesteśmy unikalną jednostką z największym odziałem rehabilitacyjnym na którym usprawnianych jest ponad 1000 osób w ciągu roku, a równocześnie Zakładem, który świadczy usługi dla seniorów w ramach oddziału opiekuńczo-leczniczego oraz oddziału dziennego psychiatryczno-geriatrycznego.

Budynek główny - Poznań

W strukturze Zakładu funkcjonuje:

 1. Oddział Rehabilitacyjny z 95 łóżkami,
 2. Oddział Opiekuńczo-Leczniczy z 45 łóżkami,
 3. Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny Filia przy ul. Cysterek 5 w Owińskach z 80 łóżkami,
 4. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej – przyjmuje dziennie ok. 100 pacjentów,
 5. Oddziała Dzienny Psychiatryczno-Geriatryczny – 20 miejsc.

Pacjenci przebywający w trybie stacjonarnym w Ośrodku mają do dyspozycji sale 1,2 lub 3 osobowe.

W ramach podpisanych umów z WOW NFZ Zakład świadczy następujące usługi:

 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym
 • Świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne
 • Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym
 • Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych

Dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzeniem nr 36/2011 Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu została wprowadzona misja, której treść brzmi „Wykorzystując wiedzę i doświadczenie usprawniamy, leczymy i opiekujemy się Naszymi Pacjentami na możliwie najwyższym poziomie”. Dzięki doświadczeniu, wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnemu sprzętowi dbamy o wysoką jakość wykonywanych usług, co przekłada się na zadowolenie pacjentów.

W związku z utrzymaniem i monitorowaniem jakości świadczonych usług w Zakładzie wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001. Nasz oddział dzienny psychiatryczno-geriatryczny szczyci się także certyfikatem „Miejsce przyjazne seniorom”.

Nasz personel dba o ciągły rozwój podnosząc kwalifikacje, a Zakład w ramach oddziału rehabilitacji stacjonarnej prowadzi specjalizację i szkoli lekarzy i specjalizacji z rehabilitacji leczniczej.

 

Historia

W dniu 29 sierpnia 1969 roku uchwałą nr 29/284/69 Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania został podjęta decyzja o stworzeniu z dniem 1 wrześnie 1969r. jednostki budżetowej pod nazwą „Państwowy Dom Specjalny nr 4 dla Przewlekle Chorych w Poznaniu”. Docelowa placówka ta miała być gotowa do przyjęcia 200 przewlekle chorych mężczyzn i kobiet. Jako teren działalności i siedzibę Domu wyznaczono miasto Poznań. Działalność placówki podlegała kontroli Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz bezpośredniej kontroli Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania- Wydziałowi Zdrowia i Opieki Społecznej. Jako osobę zarządzającą i kierującą działalnością Domu ustanowiono Dyrektora, który w swych czynnościach wspomagany powinien być przez głównego księgowego.

W dniu 21 listopada 1974, Zarządzeniem nr 134/74 Prezydenta Miasta Poznania zatwierdzono Statut Państwowych Domu Opieki Społecznych Nr 4.

Na postawie wniosku Dyrektora Zakładu z dnia 16 listopada 1992 Wojewoda Poznański (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 o Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1992 w sprawie rejestru zakładów opieki Zdrowotnej) decyzją WZ-VI-0137/6-63/93 z 3 grudnia 1993, postanowił wpisać placówkę do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej. Ustalono następującą treść wpisu:

Nazwa Zakładu: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu

Adres Zakładu: 61-044 Poznań, Mogileńska 42

Numer rejestru: 0063/0001

Rok rejestracji: 1993

W dniu 21 lipca 1997 Zakład zwrócił się z wnioskiem do organu założycielskiego – Wojewody Poznańskiego o wyrażenie zgody na prowadzenie go w formie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej. Działając na postawie art. 51 Ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej oraz art. 104 kpa Wojewoda Poznański decyzją WZ-IV-0137/18/97 z dnia 4 sierpnia 1997 zezwolił na prowadzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu przy ulicy Mogileńskiej 42 na zasadach określonych w art. 49 pkt 2 wyżej wymienionej Ustawy.

Zarządzeniem nr 68/97 z dnia 12 listopada 1997 Wojewoda Poznański postanowił na podstawie art. 36 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o Zakładach Opieki Zdrowotnej połączyć Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych w Owińskach przy ul. Cysterek 5. Przejęcie nastąpiło w dniu 1 grudnia 1997.

Do kolejnych zmian doszło w roku 1998, kiedy to Zakład zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Poznańskiego nr 12/98 z dnia 19 lutego 1998 przeszedł w samodzielność stając się z 1 czerwca Samodzielnym Publicznych Zakładem Opieki Zdrowotnej. Odpowiednio zostały zmienione wpisy do rejestrów: 20 lutego 1998 decyzja Wojewody Poznańskiego WZ-IV-0137/6-63/93-98, 10 marca 1998 zmiany wpisu w KRS przez Sąd rejonowy w Poznaniu Wydz XIV Gospodarczy sygn akt XVI.NS.Rej. PZOZ 2/98).

Po reformie terytorialnej kraju 1998 od dnia 1 stycznia 1999 funkcję organu sprawującego pieczę nad Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym przejęło Miasto Poznań.

Uchwałą nr LXXIII/870/III/2001 Rady Miasta Poznania zatwierdzono Statut Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Poznaniu, na podstawie którego powołano do życia Radę Społeczną działającą przy Zakładzie, która jest organem inicjującym i opiniodawczym rady Miasta Poznania. W skład rady Społecznej wchodzą:

 1. Jako przewodniczący- osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Poznania
 2. Jako członkowie:
  • Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego
  • Przedstawiciele Rady Miasta Poznania w liczbie ustalonej przez Radę Miasta.

W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających przy Zakładzie.

Uchwałą nr XXXiX/366/IV/2004 Rady Miasta Poznania Zakład otrzymał nazwę:

„Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej u. Mogileńska 42 w Poznaniu”.

W strukturze Zakładu wyodrębniono oddział rehabilitacji medycznej ze 100 łózkami.

W 2005 roku rozpoczął działalność Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, który dziennie przyjmuje średnio 90 pacjentów.

W roku 2012 został otwarty oddział dzienny psychiatryczno-geriatryczny dla pacjentów po 61 roku życia. Oddział posiada 20 miejsc.

Galeria obrazów: 
Budynek w Owińskach
Budynek w Owińskach 2
Budynek w Owińskach 3
Rehabilitacja dzienna
Rehabilitacja dzienna
Poznań budynek główny
Oddział dzienny psychiatryczno geriatryczny
Rehabilitacja stacjonarna
Budynek administracji