Oddział Opiekuńczo-Leczniczy

Poznań budynek główny

KIEROWNIK ODDZIAŁU

mgr Małgorzata Wiechcińska

 

LEKARZE:

dr n. med. Jolanta Twardowska-Rajewska  – specjalista geriatrii, specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Elżbieta Szczepaniak - specjalista neurologii

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:

mgr Hanna Mikołajczak

 

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia całodobowe świadczenia medyczne. Zadaniem oddziału jest okresowe objęcie kompleksową opieką lekarską, pielęgniarską i rehabilitacyjną osób przewlekle chorych, nie wymagających leczenia szpitalnego, z ukończonym procesem diagnostycznym lub leczeniem operacyjnym.

 

RODZAJE USŁUG:

 • opieka lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, psychiatrii i neurologii,
 • świadczenia pielęgniarskie, pielęgnacyjne i opiekuńcze,
 • rehabilitacja ogólna w podstawowym zakresie, prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia,
 • terapia zajęciowa,
 • leczenie farmakologiczne,
 • leczenie dietetyczne,
 • pomoc psychologiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny

 

DODATKOWE ATUTY, TO:

 • świetna lokalizacja w parku
 • bezpośredni dojazd z Ronda Śródka,
 • wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny,
 • sale chorych z maksymalnie trzema łóżkami.

 

LOKALIZACJA

Oddział znajduje się na II piętrze budynku przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu.

 

PACJENT NIE POWINIEN ZABIERAĆ DO PLACÓWKI:

 • wartościowych przedmiotów,
 • większej ilości pieniędzy.

 

W zakładzie opiekuńczo – leczniczym NFZ pokrywa koszty świadczeń zdrowotnych, natomiast pacjent ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania – zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (miesięczna opłata wynosi 250% najniższej emerytury, ale nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu). Jeśli świadczeniobiorcą jest osoba ucząca się, która nie ukończyła 26 lat, odpłatność za przebywanie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wynosić będzie 200% kwoty najniższej emerytury, jednak opłata nie może być wyższa niż 70% miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie (dochód na osobę w rodzinie ustala się również w oparciu o przepisy Ustawy o pomocy społecznej).

 

Procedura przyjęcia do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego:

Przyjęć do Zakładu dokonuje się na podstawie skierowania. Do zakładu nie mogą być przyjęte osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie (od alkoholu lub środków psychoaktywnych). W przypadku chorych z współistniejącą chorobą psychiczną niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez specjalistę psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładach o profilu ogólnym.

Złożenie wniosku do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

Z Wnioskiem o wydanie skierowania do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego pacjent występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Do wniosku załącza:

 • Zaświadczenie lekarskie (druk wypełnia lekarz rodzinny lub lekarz ze szpitala),
 • Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub pielęgniarkę społeczną zakładu opieki zdrowotnej, w którym pacjent przebywa.

Wzory dokumentów wyżej wymienionych dokumentów oraz skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego można pobrać ze strony internetowej http://www.mogilenska.pl/strona/dokumenty-do-pobrania

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia na oddział nie kwalifikują się pacjenci, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali więcej niż 40 punktów.

Od dnia dnia 15 września 2020 roku warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia. (zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) 

Informacja o opłatach za pobyt na oddziale.

Złożenie dokumentów do Oddziału:

Skierowanie oraz dokument stwierdzający wysokość dochodu pacjenta (decyzja ZUS, przedostatni lub ostatni odcinek renty lub emerytury albo zaświadczenie przedstawiające wysokość dochodu, zasiłek chorobowy, zasiłek z MOPR i inne) składa się w rejestracji.

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 17.00.

W przypadku, jeżeli do Zakładu została złożona kopia dokumentacji (fax, e-mail), pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Powyższe dokumenty nie są wymagane w przypadku orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu pacjenta na Oddziale.

UWAGA!  Od 8 maja 2021 r. przed przyjęciem na oddział opieki długoterminowej konieczne jest potwierdzenie braku zakażenia koronawirusem. Test musi być przeprowadzony nie wcześniej niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia. Z wykonania testu zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 (pełną dawką).

Zlecenie na test wydaje lekarz rodzinny lub lekarz z oddziału, który kieruje pacjenta do Zakładu. 

W dniu przybycia pacjenta do Oddziału wymagane są:

 • Kserokopię ostatniego odcinka renty lub emerytury, inne,
 • Kserokopia aktualnej decyzji ZUS,
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne x 2 oraz oryginał do wglądu
 • Kserokopie wypisów szpitalnych, aktualne badania lekarskie itp.,
 • Kartę kwalifikacji do żywienia (w przypadku pacjentów żywionych dojelitowo lub pozajelitowo)
 • Pieniądze na uregulowanie odpłatności.
 • Rzeczy osobistego użytku (odzież, środki higieny osobistej)
 • Przedmioty ortopedyczne (wózek, kule, ortezy itp.) - jeśli pacjent posiada.
 • Potwierdzenie wykonania testu lub szczepienia
Galeria obrazów: 
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy - wejście na oddział
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy korytarz przed dyżurką pielęgniarską
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy wejście na oddział