Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny dla mężczyzn w Owińskach

W Oddziale został zrealizowany projekt „Poprawa, jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach” dofinansowano z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

 

Budynek Filii ZOLIRM w Owińskach

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

mgr Barbara Krzywda

 

LEKARZE:

lek. med. Marek Kociałkowski – specjalista psychiatrii
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rajewski  – specjalista psychiatrii
dr nauk med Katarzyna Borucka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii
dr nauk med. Anna Skołuda - specjalista chorób wewnętrznych

PIELĘNIARKA ODDZIAŁOWA:

mgr Irena Nowak

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu posiada w Owińskach swój oddział przy ul. Cysterek 5, który specjalizuje się w opiece i leczeniu mężczyzn powyżej 18 roku życia z chorobami psychicznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Owińska położone są na obrzeżach Puszczy Zielonki w odległości 15 km od Poznania w kierunku na Wągrowiec.

 

DOJAZD Z POZNANIA:

Autobusem z dworca autobusowego Śródka:

 • Komunikacja gminna Transkom - autobusy nr 11 i 12
 • Komunikacja MPK - autobusy nr 312, 341.

Samochodem z ronda Śródka w kierunku na Wągrowiec, wskazówką odnośnie dojazdu do Zakładu będzie pałac nad stawem - znajdujący się przy głównej trasie, przy którym należy skręcić w lewo i kierować się prosto na Ośrodek Dzieci Niewidomych. Przed bramą wjazdową do wspomnianego Ośrodka należy skręcić w prawo w drogę prowadzącą bezpośrednio do naszego zakładu.

Można także skorzystać z PKS i PKP.

 

RODZAJE USŁUG:

 • opieka lekarzy specjalistów: psychiatry, internisty,
 • świadczenia pielęgniarskie, pielęgnacyjne i opiekuńcze,
 • pomoc psychologiczna,
 • terapia zajęciowa prowadzona z wykwalifikowanymi specjalistami,
 • pomoc pracownika socjalnego.

 

DODATKOWE ATUTY:

 • nowy i nowocześnie wyposażony obiekt
 • komfortowe warunki pobytu pacjenta (małe 2-3 osobowe sale)
 • różnorodność prowadzonych terapii (hortikuloteriapia z arteterapią, teatroterapia, zajęcia z ceramiki, witrażu, sala doświadczania świata itp.)
 • ciekawy system motywujący pacjenta do udziału w proponowanych terapiach (nagrody w różnych formach: rzeczowe, wycieczki, wyjazdy do kina)
 • dobrze zagospodarowane otoczenie Oddziału (boisko sportowe, siłownia zewnętrzna, ogród przystosowany do prowadzenia terapii)
 • organizowanie wydarzeń o charakterze integrującym (kolędowanie z Herodami, pikniki, zabawy itp.)

 

PACJENT NIE POWNINIEN ZABIERAĆ DO PLACÓWKI:

 • wartościowych przedmiotów,
 • większej ilości pieniędzy.

NFZ pokrywa koszty opieki medycznej, natomiast pacjent płaci koszty wyżywienia i zakwaterowania - zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Miesięczna opłata wynosi 250% najniższej emerytury, ale nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu).

 

Procedura przyjęcia do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego: 

Do Oddziału przyjmowani są mężczyźni powyżej 18 roku życia z chorobami psychicznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Podstawą przyjęcia do oddziału jest skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Przygotowanie dokumentów do przyjęcia:

Z wnioskiem o wydanie skierowania do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego występuje pacjent (świadczeniobiorca) do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Do wniosku załącza

 • Zaświadczenie lekarskie (druk wypełnia lekarz rodzinny lub prowadzący ze szpitala),
 • Wywiad pielęgniarski wraz z Kartą oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego/przebywającego w zakładzie opiekuńczym (wg skali Barthel) przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub pielęgniarkę zakładu opieki zdrowotnej, w którym pacjent przebywa.

Dodatkowo należy dołączyć skierowanie do szpitala psychiatrycznego.

Wzory wszystkich ww. dokumentów można pobrać ze strony internetowej http://www.mogilenska.pl/strona/dokumenty-do-pobrania

W przypadku, gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym ww. dokumenty nie są wymagane. Orzeczenie sądu stanowi podstawę do umieszczenia w zakładzie opiekuńczym.

Jeżeli pacjent jest osobą ubezwłasnowolnioną wymagane są:

 • Postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnienie
 • Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego/kuratora
 • Postanowienie Sądu będącym jego zgodą na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym

Złożenie dokumentów w Oddziale:

Komplet ww. dokumentów do przyjęcia wraz z dokumentem potwierdzającym dochód pacjenta należy dostarczyć do biura Oddziału lub przesłać na adres:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

ul. Cysterek 5

62-005 Owińska

Po otrzymaniu dokumentów i zweryfikowaniu ich zgodności z kryteriami uzyskania świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych dla dorosłych pracownik Oddziału telefoniczne poinformuje pacjenta (świadczeniobiorcę) lub placówkę, w której aktualnie pacjent przebywa, o kolejności przyjęcia oraz o przewidywanym terminie przyjęcia.

Przyjęcie pacjenta do Oddziału:

Na kilka dni przed planowanym terminem przyjęcia pracownik Oddziału nawiąże kontakt z pacjentem lub osobą wskazaną do kontaktu w złożonej dokumentacji w sprawie szczegółów przyjęcia pacjenta do Oddziału.

UWAGA!  Od 8 maja 2021 r. przed przyjęciem na oddział opieki długoterminowej konieczne jest potwierdzenie braku zakażenia koronawirusem. Test musi być przeprowadzony nie wcześniej niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia. Z wykonania testu zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 (pełną dawką). Zlecenie na test wydaje lekarz rodzinny lub lekarz z oddziału, który kieruje pacjenta do Zakładu. 

 

Zlecenie na test wydaje lekarz rodzinny lub lekarz z oddziału, który kieruje pacjenta do Zakładu. 

W dniu przyjęcia do Oddziału pacjent powinien posiadać:

 • dowód osobisty
 • oryginał ostatniej decyzji rentowej/emerytalnej/lub inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu,
 • oryginały wypisów szpitalnych, pełną dokumentację psychologiczno-psychiatryczną,
 • oryginały postanowień: Sądu o ubezwłasnowolnieniu pacjenta, opiekunie prawnym i zgodzie sądu na umieszczeniu pacjenta w ZOL (dotyczy tylko osób ubezwłasnowolnionych),
 • oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej (jeśli pacjent posiada),
 • aktualne wyniki badań (morfologia, OB, antygen Hbs, VDRL, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej) itp.,
 • pieniądze na uregulowanie odpłatności,
 • rzeczy osobistego użytku (odzież oraz środki higieny osobistej - zgodnie z przesłanym załącznikiem).
 • potwierdzenie wykonania testu lub szczepienia 

Dodatkowe informacje:

61 81 26 507 - Pracownik socjalny

61 42 38 121 - Kierownik

Galeria obrazów: 
Sala pacjentów w Filii w Owińskach
Łazienka pacjentów w Filii w Owińskach
Sala terapii zajęciowej Filii w Owińskach
Sala doświadczanie świata
Sala doświadczania świata dla pacjentów
Sala rehabilitacyjna dla pacjentów w Filii w Owińskach
Sala rehabilitacyjna dla pacjentów w Filii w Owińskach
Jadalnia pacjentów na oddziale
Patio w budynku na parterze
Wejście do Filii ZOLiRM w Owińskach
Budynek - widok z ogrodu
Ogród wokół budynku
Ścieżka spacerowa w ogrodzie
Ogród przy budynku filii w Owińskach
Ogród z widokiem na budynek