Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny dla mężczyzn w Owińskach

W Oddziale został zrealizowany projekt „Poprawa, jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach” dofinansowano z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

 

Budynek Filii ZOLIRM w Owińskach

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

mgr Barbara Krzywda

 

LEKARZE:

lek. med. Marek Kociałkowski – specjalista psychiatrii
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rajewski  – specjalista psychiatrii
dr nauk med Katarzyna Borucka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii
dr nauk med. Anna Skołuda - specjalista chorób wewnętrznych

PIELĘNIARKA ODDZIAŁOWA:

mgr Irena Nowak

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu posiada w Owińskach swój oddział przy ul. Cysterek 5, który specjalizuje się w opiece i leczeniu mężczyzn powyżej 18 roku życia z chorobami psychicznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Owińska położone są na obrzeżach Puszczy Zielonki w odległości 15 km od Poznania w kierunku na Wągrowiec.

 

DOJAZD Z POZNANIA:

Autobusem z dworca autobusowego Śródka:

 • Komunikacja gminna Transkom - autobusy nr 11 i 12
 • Komunikacja MPK - autobusy nr 312, 341.

Samochodem z ronda Śródka w kierunku na Wągrowiec, wskazówką odnośnie dojazdu do Zakładu będzie pałac nad stawem - znajdujący się przy głównej trasie, przy którym należy skręcić w lewo i kierować się prosto na Ośrodek Dzieci Niewidomych. Przed bramą wjazdową do wspomnianego Ośrodka należy skręcić w prawo w drogę prowadzącą bezpośrednio do naszego zakładu.

Można także skorzystać z PKS i PKP.

 

RODZAJE USŁUG:

 • opieka lekarzy specjalistów: psychiatry, internisty,
 • świadczenia pielęgniarskie, pielęgnacyjne i opiekuńcze,
 • pomoc psychologiczna,
 • terapia zajęciowa prowadzona z wykwalifikowanymi specjalistami,
 • pomoc pracownika socjalnego.

 

DODATKOWE ATUTY:

 • nowy i nowocześnie wyposażony obiekt
 • komfortowe warunki pobytu pacjenta (małe 2-3 osobowe sale)
 • różnorodność prowadzonych terapii (hortikuloteriapia z arteterapią, teatroterapia, zajęcia z ceramiki, witrażu, sala doświadczania świata itp.)
 • ciekawy system motywujący pacjenta do udziału w proponowanych terapiach (nagrody w różnych formach: rzeczowe, wycieczki, wyjazdy do kina)
 • dobrze zagospodarowane otoczenie Oddziału (boisko sportowe, siłownia zewnętrzna, ogród przystosowany do prowadzenia terapii)
 • organizowanie wydarzeń o charakterze integrującym (kolędowanie z Herodami, pikniki, zabawy itp.)

 

PACJENT NIE POWNINIEN ZABIERAĆ DO PLACÓWKI:

 • wartościowych przedmiotów,
 • większej ilości pieniędzy.

NFZ pokrywa koszty opieki medycznej, natomiast pacjent płaci koszty wyżywienia i zakwaterowania - zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Miesięczna opłata wynosi 250% najniższej emerytury, ale nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu).

 

Procedura przyjęcia do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego: 

Do Oddziału przyjmowani są mężczyźni powyżej 18 roku życia z chorobami psychicznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Podstawą przyjęcia do oddziału jest skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Przygotowanie dokumentów do przyjęcia:

Z wnioskiem o wydanie skierowania do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego występuje pacjent (świadczeniobiorca) do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Do wniosku załącza

 • Zaświadczenie lekarskie (druk wypełnia lekarz rodzinny lub prowadzący ze szpitala),
 • Wywiad pielęgniarski wraz z Kartą oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego/przebywającego w zakładzie opiekuńczym (wg skali Barthel) przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub pielęgniarkę zakładu opieki zdrowotnej, w którym pacjent przebywa.

Dodatkowo należy dołączyć skierowanie do szpitala psychiatrycznego.

Wzory wszystkich ww. dokumentów można pobrać ze strony internetowej http://www.mogilenska.pl/strona/dokumenty-do-pobrania

W przypadku, gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym ww. dokumenty nie są wymagane. Orzeczenie sądu stanowi podstawę do umieszczenia w zakładzie opiekuńczym.

Jeżeli pacjent jest osobą ubezwłasnowolnioną wymagane są:

 • Postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnienie
 • Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego/kuratora
 • Postanowienie Sądu będącym jego zgodą na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym

Od dnia 15 września 2020 roku warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia. (zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) 

Złożenie dokumentów w Oddziale:

Komplet ww. dokumentów do przyjęcia wraz z dokumentem potwierdzającym dochód pacjenta należy dostarczyć do biura Oddziału lub przesłać na adres:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

ul. Cysterek 5

62-005 Owińska

Po otrzymaniu dokumentów i zweryfikowaniu ich zgodności z kryteriami uzyskania świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych dla dorosłych pracownik Oddziału telefoniczne poinformuje pacjenta (świadczeniobiorcę) lub placówkę, w której aktualnie pacjent przebywa, o kolejności przyjęcia oraz o przewidywanym terminie przyjęcia.

Przyjęcie pacjenta do Oddziału:

Na kilka dni przed planowanym terminem przyjęcia pracownik Oddziału nawiąże kontakt z pacjentem lub osobą wskazaną do kontaktu w złożonej dokumentacji w sprawie szczegółów przyjęcia pacjenta do Oddziału.

UWAGA!  Od 16 września 2020 r. przed przyjęciem na oddział opieki długoterminowej konieczne jest potwierdzenie braku zakażenia koronawirusem. Test musi być przeprowadzony nie wcześniej niż na 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia. Po wyznaczeniu daty przyjęcia pracownik zakładu skontaktuje się z pacjentem (lub osobą wskazaną na skierowaniu), informując o rozpoczęciu procedury przyjęcia, a następnie powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna (PSSE) umawia się na pobranie wymazu w miejscu pobytu pacjenta.

W dniu przyjęcia do Oddziału pacjent powinien posiadać:

 • dowód osobisty
 • oryginał ostatniej decyzji rentowej/emerytalnej/lub inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu,
 • oryginały wypisów szpitalnych, pełną dokumentację psychologiczno-psychiatryczną,
 • oryginały postanowień: Sądu o ubezwłasnowolnieniu pacjenta, opiekunie prawnym i zgodzie sądu na umieszczeniu pacjenta w ZOL (dotyczy tylko osób ubezwłasnowolnionych),
 • oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej (jeśli pacjent posiada),
 • aktualne wyniki badań (morfologia, OB, antygen Hbs, VDRL, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej) itp.,
 • pieniądze na uregulowanie odpłatności,
 • rzeczy osobistego użytku (odzież oraz środki higieny osobistej - zgodnie z przesłanym załącznikiem).

Dodatkowe informacje:

61 81 26 507 - Pracownik socjalny

61 42 38 121 - Kierownik

Galeria obrazów: 
Sala pacjentów w Filii w Owińskach
Łazienka pacjentów w Filii w Owińskach
Sala terapii zajęciowej Filii w Owińskach
Sala doświadczanie świata
Sala doświadczania świata dla pacjentów
Sala rehabilitacyjna dla pacjentów w Filii w Owińskach
Sala rehabilitacyjna dla pacjentów w Filii w Owińskach
Jadalnia pacjentów na oddziale
Patio w budynku na parterze
Wejście do Filii ZOLiRM w Owińskach
Budynek - widok z ogrodu
Ogród wokół budynku
Ścieżka spacerowa w ogrodzie
Ogród przy budynku filii w Owińskach
Ogród z widokiem na budynek