Regulamin funkcjonowania monitoringu

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego u Administratora w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ w Poznaniu

§ 1.

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer.

§ 2.

Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest:

1. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę,

2. zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.

§ 3. 

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Administrator. 

§ 4.

1. System monitoringu wizyjnego obejmuje teren budynków Administratora i/lub teren wokół budynków Administratora.

1.1.    W siedzibie głównej Zakładu przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu:

a. Brama Główna i plac przed budynkiem głównym

b. Parking przed budynkiem głównym i budynkiem administracji

c. Wejście do budynku głównego oraz hol na parterze

d. Wejście na I piętro oraz hol na I piętrze

e. Wejście na II piętro oraz hol na II piętrze

f. Wejście do piwnicy (fizykoterapia Ośrodka Dziennej Rehabilitacji)

g. Korytarz prowadzący do szatni pacjentów i pracowników w piwnicy

h. Serwerownia

i. Teren wokół budynku głównego

j. Taras zewnętrzny za budynkiem głównym

1.2. W filii Zakładu przy ul. Cysterek 5 w Owińskach:

a. Brama Główna i teren przy bramie

b. Wejście do nowo wybudowanego budynku głównego w Owińskach

c. Korytarze i hole na każdym piętrze budynku nowego z uwzględnieniem wejść na poszczególne odcinki

d. Pokój odosobnienia

e. Pokój chorych nr 23/ pokój obserwacyjny

f. Teren przed budynkiem

2. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, miejsc pobytu pacjentów takich jak pokoje łóżkowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie, stołówki, pomieszczeń socjalnych.

3. System monitoringu wizyjnego składa się z:

a. kamer rejestrujących obraz,

b. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz,

c. stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

5. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.

6. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a następnie dane ulegają usunięciu (o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej) poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

7. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, zawierające dane osobowe, Administrator wykorzystuje wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.

§ 5.

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z: piktogramem kamery oraz z napisem: „Teren monitorowany” w miejscach objętych monitoringiem.

2. Na tablicy ogłoszeń, w sekretariacie, przy wejściu na monitorowany teren, na stronach internetowych Administratora pod adresem: www.mogilenska.pl zamieszcza się klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu.

3. Administrator będący podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą określa w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń – za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu oraz podaje tą informację (np. w formie wyciągu z regulaminu) do wiadomości pacjentów, poprzez:

a. jej wywieszenie w widoczny sposób, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych,

b. na stronie internetowej.

§ 6.

Bieżący dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają osoby upoważnione do tego przez Administratora, (w szczególności administrator systemów informatycznych). Ponadto upoważnienie dostępu do obrazu i zapisu może zostać udzielone podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia oraz świadczącym usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem. Wskazane wyżej osoby i podmioty zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.

§ 7.

1. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie osobom posiadającym w tym interes lub podstawę prawną oraz uprawnionym podmiotom (organom) w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku. Wniosek zawiera w szczególności podstawę prawną lub określenie interesu prawnego i jego uzasadnienie.  

2. Osoba lub podmiot zainteresowany zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego, w szczególności na potrzeby przyszłego postępowania, może zwrócić się do Administratora z pisemnym wnioskiem o udostępnienie nagrania, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

3. Administrator ustala, czy jest możliwa identyfikacja osoby występującej z wnioskiem i czy danej osobie przysługuje prawo do uzyskania dostępu do nagrania, a w przypadku podmiotu lub organu – ustala, czy istnieje podstawa prawna udostępnienia nagrania. W razie potrzeby zwraca się o podanie danych niezbędnych do dokonania identyfikacji lub ustalenia podstawy prawnej.

4. Mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony praw i wolności osób fizycznych i interesu osoby zainteresowanej, jak również treść obowiązujących przepisów, Administrator ustala właściwy sposób udostępnienia nagrań z monitoringu. W szczególności, Administrator może zdecydować o:

a. udostępnieniu dostępu do treści nagrania w miejscu i czasie wyznaczonym przez Administratora – przy obecności lub bez obecności innych osób, których dane są ujawniane na nagraniu,

b. udostępnieniu dostępu do treści nagrania w miejscu i czasie wyznaczonym przez Administratora – z dokonaniem anonimizacji niektórych lub wszystkich danych ujawnionych na nagraniu,

c. sporządzeniu i wydaniu kopii nagrania,

d. sporządzeniu i wydaniu kopii nagrania – z dokonaniem anonimizacji niektórych lub wszystkich danych ujawnionych na nagraniu,

e. sporządzeniu i wydaniu kopii nagrania - z dokonaniem anonimizacji niektórych lub wszystkich danych ujawnionych na nagraniu lub bez takiej anonimizacji – ale wyłącznie uprawnionemu organowi publicznemu, w szczególności organowi ścigania lub wymiaru sprawiedliwości,

f. odmowie udzielenia dostępu do nagrania,

g. podjęciu innych działań.

Niezależnie od treści podjętej decyzji, Administrator niezwłocznie informuje w formie pisemnej osobę lub podmiot występujący z wnioskiem o sposobie rozpatrzenia wniosku.

5. Decydując o sporządzeniu kopii nagrania, Administrator wybiera odpowiedni nośnik do jej sporządzenia i zapewnia jego właściwe zabezpieczenie.

6. Kopia, o której mowa w ust. 5 jest udostępniania wyłącznie uprawnionym osobom lub podmiotom. Kopie nagrań mogą być wydawane wyłącznie w przypadku, gdy nie spowoduje to naruszenia praw innych osób fizycznych.

7. W przypadku, gdy Administrator zdecydował, że wydanie kopii jest możliwe wyłącznie na rzecz organów publicznych, w szczególności organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, a podmioty takie nie zwrócą się do Administratora o jej wydanie, kopia jest niszczona po upływie sześciu miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół. Jeśli osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu przed upływem wskazanych wyżej 6 miesięcy zwróci się do Administratora z prośbą o wydłużenie 6‑miesięcznego terminu, Administrator przedłuża okres przechowywania nagrania o kolejne 6 miesięcy.

8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

9. Zapis z monitoringu podlega zaewidencjonowaniu.

§ 8.

Regulamin zamieszcza się ogólnodostępnym i widocznym miejscu u Administratora i na stronie internetowej Administratora.