Regulamin organizacyjny ZOLiRM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO
I REHABILITACJI MEDYCZNEJ
SPZOZ
W POZNANIU

 

 

(wypis)

 

ROZDZIAŁ III

 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI  LECZNICZEJ

ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

§ 14

 

Stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne

 

1. Szpitalne – świadczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej wykonywane
w warunkach stacjonarnych – udzielane przez całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. 

2. Inne niż szpitalne – świadczenia wykonywane w zakresie świadczeń w zakładzie opiekuńczo – leczniczym oraz świadczeń opiekuńczo – leczniczych psychiatrycznych dla dorosłych; obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnieniu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

 

§ 15

 

Dzienne świadczenia zdrowotne

       1. W Zakładzie udzielane są dzienne świadczenia zdrowotne w zakresie:

     - rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym,

     - świadczenia dzienne psychiatryczno - geriatryczne.

2. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

3. Świadczenia dzienne psychiatryczno - geriatryczne - obejmują swoim zakresem leczenie,  opiekę, pielęgnację pacjentów ze schorzeniami wieku podeszłego, którzy nie wymagają intensywnego leczenia szpitalnego, lecz łagodzenia objawów starzenia się,     niezbędnej profilaktyki oraz wsparcia psychicznego i społecznego.

§ 16

 

Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Poznań.
 2. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:
  a. ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań – budynek główny I:

           - świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych,

           - świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym,

           - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym/opiekuńczo – leczniczym;

b.  ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań – budynek II:

           - świadczenia dzienne psychiatryczno – geriatryczne;

c. ul. Cysterek 5, 62 – 005 Owińska  – Filia Zakładu:

          - świadczenia opiekuńczo – lecznicze psychiatryczne dla dorosłych.

 

ROZDZIAŁ IV

 

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Z ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI

 

§ 17

Zasady ogólne udzielania świadczeń

 

 1.  

     1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone dyplomami, certyfikatami spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.

 2. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych pracownicy Zakładu obowiązani są posługiwać się jak najlepszą wiedzą i umiejętnościami, stosownie do standardów postępowania i procedur medycznych określonych odrębnymi przepisami.

 1. Zakład może powierzyć wykonywanie świadczeń zdrowotnych, na podstawie umów prawa cywilnego, innym uprawnionym podmiotom z zastrzeżeniem, że postanowienia tych umów nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
   
 2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom bez względu na ich miejsce zamieszkania.
   
 3. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu umówienia terminu wizyty lekarskiej i zakwalifikowaniu do leczenia.
   
 4. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:
 1. skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub wskazać dostęp do Systemu Informacji Medycznej (SIM), skąd Zakład pobierze skierowanie w wersji elektronicznej,  
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wskazany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 3. dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – jeśli taki posiada; weryfikacja ubezpieczenia odbywa się elektronicznie poprzez system eWUŚ,
 4. inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do przyjęcia w trybie pilnym,
 5. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na Oddział Opiekuńczo – Leczniczy -  dokumenty określone w odrębnych przepisach tj. dokumenty potwierdzające dochód pacjenta.
 1. W Rejestracji pacjent składa oświadczenie o upoważnieniu osoby ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą:
  - do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach  zdrowotnych,

  - do uzyskiwania dokumentacji medycznej - również w przypadku śmierci, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie świadczenia zdrowotnego na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. W przypadku pacjenta ubezwłasnowolnionego – decyzję o umieszczeniu
  w Zakładzie podejmuje przedstawiciel ustawowy. Sąd podejmuje decyzję na wniosek szpitala/rodziny w przypadku kierowania do Oddziału Opiekuńczo - Leczniczego osoby nieubezwłasnowolnionej, ale nie mogącej wyrazić świadomej zgody na umieszczenie
  w Oddziale i leczenie.
 2. Pacjent nie może jednocześnie składać dwóch skierowań na przyjęcie do Zakładu ze względu na tą samą przyczynę choroby.

 

 

§ 18

Prowadzenie harmonogramów przyjęć

 

 1. Świadczeniodawca umieszcza pacjenta, który zgłasza się ze skierowaniem
  w harmonogramie przyjęć wyznaczając termin udzielenia świadczenia.
 2. Harmonogramy przyjęć prowadzą pracownicy:
  1. Rejestracji
  2. Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego Filii Owińska.
 1. Weryfikacji pacjentów zapisanych w harmonogramie odbywa się okresowo – co najmniej raz w miesiącu przez Zespół Oceny Przyjęć.
 2. Osoba zakwalifikowana do Zakładu zostaje przyjęta w terminie wynikającym
  z kolejności harmonogramu właściwego dla oddziału, do którego pacjent został skierowany.
 3. W momencie wpisania pacjenta do harmonogramu, Świadczeniodawca stosuje kryteria medyczne i kwalifikuje pacjenta do kategorii medycznej „przypadek pilny”, „przypadek stabilny”. Decyzje w tej sprawie podejmuje lekarz właściwego oddziału, który wraz
  z uzasadnieniem decyzji dokonuje wpisu w dokumentacji medycznej pacjenta.
 4. Pacjenci z adnotacją „przypadek pilny” oraz  osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością wymienieni w art. 47 c ustawy
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, przyjmowani są
  w pierwszej kolejności.
 5. W razie zmiany stanu zdrowia pacjenta, wskazującego na potrzebę wcześniejszego niż
  w ustalonym terminie udzielenie świadczenia, pacjent informuje o tym Zakład, który jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia
  i powiadamia o nowym terminie pacjenta.
 6. Pacjent otrzymuje informację dotyczącą terminu planowanego przyjęcia do Zakładu przekazaną w każdy możliwy sposób - co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem przyjęcia.
 7. W przypadku, gdy pacjent nie może zgłosić się do Zakładu w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest odwrotnie powiadomić o tym fakcie Zakład.
 8. W przypadku, gdy pacjent powiadomiony stosownie do pkt 7, nie zgłosi się
  w wyznaczonym terminie na leczenie bądź rehabilitację w Zakładzie, zostanie skreślony
  z listy oczekujących, chyba że ze względów medycznych usprawiedliwi swoje niestawiennictwo.

 

§ 19

Przyjęcie pacjenta do Zakładu

 

      1. Przyjęcie pacjenta do:

       a. Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego,

       b. Oddziału  Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego Filia w Owińskach
         - odbywa się na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych.

      2. Przyjęcie pacjenta do:

 1. Oddziału Rehabilitacyjnego,
 2. Ośrodka Rehabilitacji Dziennej,
 3. Oddziału Dziennego Psychiatryczno – Geriatrycznego

- odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez właściwego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z warunkami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 1. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Zakładu osoby skierowanej, orzeka lekarz właściwego oddziału, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta i uzyskaniu pisemnej zgody tej osoby.
 2. W przypadku gdy pacjent jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniony, zgodę na przyjęcie do Zakładu powinien wyrazić przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
 3. Jeżeli ze względu na stan zdrowia pacjent nie może świadomie wyrazić zgody na leczenie, fakt ten lekarz przyjmujący odnotowuje w dokumentacji medycznej pacjenta,
  a następnie Zakład występuje o zgodę do Sądu.
 4. Każda odmowa przyjęcia pacjenta winna być odnotowana w „Księdze odmów”.
 5. Po przyjęciu pacjenta  do Zakładu, zakładana jest historia choroby.
 6. Po przyjęciu  do Zakładu, personel medyczny udziela pacjentowi i/lub przedstawicielowi ustawowemu albo opiekunowi prawnemu informacji na temat:

-  praw pacjenta  oraz jego obowiązków,

-  regulaminu organizacyjnego,

-  topografii Zakładu,

-  planu dnia w oddziale, w tym godzin wykonywania zabiegów, posiłków,

-  wymogów dotyczących odwiedzin,

-  ochrony i przestrzegania danych osobowych pacjentów, w zakresie występującym w przepisach prawa.

           

§ 20

Świadczenia w czasie pobytu pacjenta w Zakładzie

 

 1. Zakład zapewnia pacjentom odpowiednie warunki pobytu oraz świadczenia medyczne,  w tym:
 1. opiekę lekarską;
 2. opiekę pielęgniarską;
 3. rehabilitację;
 4. konsultacje specjalistyczne niezbędne dla procesu terapeutycznego;
 5. świadczenia logopedy, psychologa, pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego;
 6. leki zlecone przez lekarzy Zakładu;
 7. badania laboratoryjne zlecone przez lekarzy Zakładu;
 8. leczenie dietetyczne;
 9. zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 10. edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu pacjenta i jego rodziny lub opiekuna  do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.
 1. Jakość udzielanych świadczeń winna być zgodna z aktualną wiedzą, obowiązującymi standardami i procedurami medycznymi, a także możliwościami finansowymi Zakładu.
 2. W przypadkach medycznie uzasadnionych, przekraczających kompetencje i możliwości Zakładu, pacjenci kierowani są do specjalistycznych oddziałów Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto lub innych specjalistycznych zakładów.
 3. Czas pobytu i leczenia pacjenta w Zakładzie jest regulowany odrębnymi przepisami, i tak:
 1. w przypadku pacjentów Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego i  Oddziału Opiekuńczo –   Leczniczego Psychiatrycznego w Owińskach – jest uzależniony od decyzji Zespołu Terapeutycznego i zapisów w umowie z płatnikiem świadczeń;
 2. w przypadku pacjentów Oddziału Rehabilitacyjnego, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Dziennego Oddziału Psychiatryczno – Geriatrycznego przebywających w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – jest uzależniony od decyzji lekarza i określony
  w umowie z płatnikiem świadczeń.

 

§ 21

Wypisanie pacjenta z Zakładu

 

 1. Wypisanie pacjenta z Zakładu, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej następuje:
 1. gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w Zakładzie lub gdy stan zdrowia nie pozwala na wdrożenie zaplanowanego programu rehabilitacji;
 2. na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
 3. gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia.

2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego leczenia w Zakładzie, lekarz prowadzący może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez Sąd opiekuńczy właściwy ze względu na siedzibę Zakładu chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania pacjenta z Zakładu
i przyczynach tej odmowy.

 1. Pacjent występujący o wypisanie z Zakładu na własne żądanie jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu z Zakładu na własne żądanie. W przypadku braku takiego   oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.
 2. Pacjent wypisany z Zakładu otrzymuje kartę informacyjną leczenia.

 

§ 22

 

 1. 1. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od upływu terminu wypisania pacjenta - niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
 2. 2.  Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, nie odbiera osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji z Zakładu w wyznaczonym terminie, Zakład niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce pobytu tej osoby oraz organizuje transport sanitarny na koszt gminy.

 

§ 23

Odwiedziny pacjentów w Zakładzie

 

 1. Odwiedzanie pacjentów w Zakładzie odbywa się codziennie w godzinach od 100 – 18.00, z zastrzeżeniem zapisu określonego w pkt 5.
 2. Szczegółowe informacje o godzinach odwiedzin są umieszczane w widocznym miejscu przy wejściu do każdego oddziału.
 3. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, pielęgniarka oddziałowa może wydać zgodę na przebywanie z pacjentem poza ustalonym czasem odwiedzin.
 4. Ze względów epidemiologicznych oraz innych ważnych powodów Dyrektor Zakładu w porozumieniu z kierownikiem oddziału/ ordynatorem może:

       a) ograniczyć odwiedziny,

       b) wprowadzić okresowy zakaz odwiedzin.

5.  Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów zostaje wydana przez Dyrektora Zakładu w formie pisemnej i powinna zawierać uzasadnienie podjętej decyzji oraz przewidywany termin trwania ograniczeń. Treść takiej decyzji zostaje przekazana personelowi medycznemu oraz pacjentom i osobom odwiedzającym.

 1. Liczba osób odwiedzających jednego pacjenta nie może zakłócać spokoju pozostałych pacjentów i pracy personelu medycznego.
 2. Osobom odwiedzającym zakazuje się:

a) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych na terenie Zakładu,

b) spożywania i wnoszenia alkoholu i środków odurzających,

c) wprowadzania na teren Zakładu zwierząt 

 1. W przypadku naruszenia postanowień dotyczących odwiedzin, personel dyżurny ma prawo zażądać od osoby odwiedzającej natychmiastowego opuszczenia terenu Zakładu.

 

§ 24

Wydawanie przepustek

 

 1. Tylko w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydania przepustki tj. zgody na czasowe przebywanie pacjenta poza miejscem udzielania świadczeń.
 2. Wniosek o przepustkę pacjent lub jego opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy powinien złożyć pielęgniarce oddziałowej lub dyżurnej z minimum trzy dniowym wyprzedzeniem.
 3. Przepustka jest udzielana pacjentowi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez kierownika oddziału/ordynatora.
 4. Nieobecność przekraczająca termin określony w przepustce, bądź samowolne opuszczenie Zakładu może skutkować wypisaniem pacjenta z Zakładu.
 5. W czasie przebywania pacjenta na przepustce, Zakład nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo, działania i ewentualne szkody przez niego wyrządzone.
 6. Zakład na okres przepustki zabezpiecza pacjenta w leki oraz wyroby medyczne.

 

§ 25

Depozyt rzeczy wartościowych pacjenta

 

 1. Pacjent przyjęty do Zakładu ma prawo przekazać rzeczy wartościowe, do depozytu Zakładu.
 2. Złożenie do depozytu rzeczy wartościowych pacjenta jest uregulowane w odrębnych przepisach prawnych.
 3. Zakład nie odpowiada za rzeczy wartościowe nie złożone do depozytu.

 

§ 26

Prawa pacjenta

 

    Prawa pacjenta szczegółowo określa ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 

§ 27

Obowiązki pacjenta

 

 1. Pacjent zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz innego personelu medycznego.
 2. Pacjent jest zobowiązany przebywać w wyznaczonej sali chorych, zwłaszcza podczas wizyt lekarskich.
 3. Pacjent nie może opuszczać terenu Zakładu oraz oddziału bez wiedzy i zgody personelu medycznego.
 4. Pacjent zobowiązany jest do zachowywania się w sposób kulturalny i nie zakłócający spokoju innym pacjentom oraz do przestrzegania ciszy nocnej.
 5. Na terenie Zakładu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz innych środków narkotycznych i odurzających. Stwierdzenie takiego faktu upoważnia  do wypisania pacjenta z Zakładu.
 6. Pacjent powinien uzgodnić z lekarzem prowadzącym lub pielęgniarką dyżurną spożywanie produktów spożywczych i napojów innych niż podawane w Zakładzie.
 7. Pacjenta obowiązuje przestrzeganie higieny osobistej oraz zachowanie porządku
  i czystości   w pomieszczeniach Zakładu.
 8. Pacjent chodzący powinien wykonywać zabiegi higieniczne w łazienkach.
 9. Pacjent zobowiązany jest do szanowania mienia będącego własnością Zakładu; za wyrządzenie z własnej winy szkody na mieniu Zakładu, pacjent może zostać obciążony kosztami napraw.
 10. Pacjent ponosi koszty szkód materialnych powstałych z jego winy na terenie Zakładu.
 11. Pacjent nie ma prawa manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych.
 12. Pacjent może przyjmować osoby odwiedzające w wyznaczonych godzinach.
 1. Pacjent w trakcie pobytu w Zakładzie nie może korzystać z opieki innych zakładów opieki zdrowotnej,  chyba że  korzystanie z takiej opieki odbywa się na zlecenie lekarza zatrudnionego w Zakładzie.
 2. Pacjent zobowiązany jest uzyskać zgodę Pielęgniarki Oddziałowej na korzystanie
  z dodatkowych urządzeń elektrycznych na sali chorych. Korzystanie z osobistych urządzeń  elektrycznych pacjenta, bez uzyskania zgody jest zabronione.

 

§ 28

Jakość udzielanych świadczeń

 

       1.W Zakładzie monitorowana jest jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do spełnienia oczekiwań pacjentów.
       2. Kilka dni przed zakończeniem procesu udzielania świadczeń zdrowotnych pacjent otrzymuje do wypełnienia „ankietę satysfakcji”, która pozwala ocenić jakość w obszarach:

-   przestrzegania praw pacjenta,

-   opieki i pielęgnacji,

-   leczenia i rehabilitacji.

3.  Zebrane informacje podlegają okresowej analizie w celu:

  -   identyfikacji problemów,

-  określeniu czynników sprzyjających ich występowaniu,

-  podejmowania działań naprawczych.

  4. Z przeprowadzanej oceny satysfakcji pacjentów, raz do roku przygotowywany jest raport i przedstawiany Dyrektorowi Zakładu.

  5. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skargę należy udzielić pisemnej odpowiedzi  w terminie nie przekraczającym 14 dni.

6. W pierwszej kolejności skargę przyjmuje kierownik komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne.

  7. W przypadku niesatysfakcjonującego udzielenia wyjaśnień skarżącemu, lub jeżeli skarga dotyczy kierownika komórki organizacyjnej, skargę przyjmuje Dyrektor Zakładu w godzinach pracy.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI,

LECZENIA PIELĘGNACJI I REHABILITACJI PACJENTÓW

ORAZ CIĄGŁOŚCI PRZEBIEGU PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

§ 46

 1. Zakład w swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronne zawartych umów o współpracy.
 2. Umowa o współpracy obejmuje warunki kierowania pacjentów i finansowania świadczeń zdrowotnych.

 

§ 47

Współpracując z innymi zakładami opieki zdrowotnej Zakład powinien mieć zawsze na uwadze dobro pacjenta, a w tym celu:

 1. kierować go na takie badania diagnostyczne i do takich zakładów, które umożliwiają mu prawidłowe postawienie diagnozy.
 2. w razie wątpliwości co do rozpoznania albo potrzeby leczenia specjalistycznego kierować pacjenta bez zbędnej zwłoki na konsultacje lub leczenie.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

ODPŁATNOŚCI

 

§ 48

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

 

 1. Zakład prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach i potrzebami statystyki medycznej.
 2. Zakład zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami  określonymi ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekroczyć 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale danego roku, wydanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 5. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekroczyć 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4.
 6. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekroczyć 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4.
 7. Wysokość opłat jest  każdorazowo wyliczana zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 4. Po zatwierdzeniu przez Dyrektora informacja jest umieszczana na tablicy w widocznym miejscu na terenie Zakładu.

 

§ 49

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

 

 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów – nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością.
 2. Opłaty za świadczenia będą pobierane od pacjentów w następujących przypadkach:

- w przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi przebywającemu w Zakładzie  na leczeniu stacjonarnym, który w trakcie pobytu skorzysta ze świadczeń w innym podmiocie leczniczym;

- w przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi przebywającemu w Zakładzie  na rehabilitacji w trybie dziennym, który w trakcie leczenia skorzysta ze świadczeń wykluczających się w innym podmiocie (rehabilitacji w trybie dziennym lub ambulatoryjnym, poradni rehabilitacyjnej);

- w przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi przebywającemu w Zakładzie w Oddziale Psychiatryczno – Geriatrycznym, który w trakcie pobytu skorzysta ze świadczeń wykluczających się (pobyt w innym podmiocie udzielającym świadczeń o tym samym charakterze);

-  gdy pacjent lub rodzina/opiekun pacjenta nie dostosują się do ustalonego terminu wypisu z oddziału – wówczas w stosunku do pacjenta lub jego rodziny lub osoby, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, naliczane będą koszty dalszego pobytu pacjenta na oddziale począwszy od terminu określonego przez kierownika - niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych.

Wysokość opłaty w w/w przypadkach określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 3.  Pacjent ma możliwość uregulowania należności za świadczenie w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu.

 4.  Odpłatność może być dokonana gotówką za pokwitowaniem lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

 5. Organizacja procesu udzielania świadczenia zdrowotnego odpłatnego jest tożsama z organizacją opisaną w rozdziale IV.

 

§ 50

Odpłatność za pobyt na Oddziałach Opiekuńczo - Leczniczych

 

 1. Osoba przebywająca w Zakładzie, a skierowana do Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego  i Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego w Owińskach, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania,  zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Opłatę miesięczną w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury lecz nie wyższą niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy
  w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej - należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca, za bieżący okres pobytu pacjenta w Zakładzie. W wyjątkowych sytuacjach na wniosek pacjenta lub rodziny, Dyrektor Zakładu może wyrazić zgodę na zmianę terminu płatności.
 3. Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w Zakładzie  albo osób obowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt pacjenta w Zakładzie.
 4. Miesięczną opłatę, o której mowa w pkt. 2 obniża się odpowiednio o liczbę dni nieobecności w danym miesiącu w Zakładzie w ten sposób, że za dni nieobecności opłata wynosi 70 % opłaty pobieranej za dni obecności w Zakładzie. 
 5. W przypadkach szczególnych, na wniosek pacjenta, bądź rodziny pacjenta można ustalić w drodze umowy cywilnoprawnej, iż płatnikiem opłaty miesięcznej, o której mowa
  w pkt. 3 będzie osoba trzecia.

 

§ 51

Przechowywanie zwłok

 

       1. Zakład posiada chłodnię, która spełnia wymagania do przechowywania zwłok pacjenta przez okres nie dłuższy niż 72 godziny. Za ten czas przechowywania zwłok pacjenta opłata nie jest pobierana.

       2. W przypadkach, kiedy po wyżej wymienionym terminie zwłoki nie zostaną odebrane, Zakład organizuje transport i miejsce przechowania zwłok w specjalistycznej chłodni – za którą ponosi odpłatność. 

       3. Kosztami transportu i sposobu przechowania zwłok obciąża podmioty zobowiązane do pochówku.

 

IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 55

 

 1. Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy.
 2. Regulamin ustala Dyrektor Zakładu, a opiniuje Rada Społeczna Zakładu.
 3. Podanie Regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta, w Rejestracji, a także na stronie internetowej: www.mogilenska.pl.
 4. Postanowienia Regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich pracowników zatrudnionych w Zakładzie.

 

§ 56

 

      Na terenie Zakładu obowiązuje zakaz:

 1. palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,
 2. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania  w stanie wskazującym na ich spożycie,
 3. wprowadzania zwierząt,
 4. wnoszenia broni i innych przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla życia
  i zdrowia pacjentów oraz pracowników Zakładu.

 

§ 57

 

    Skargi i wnioski pacjentów i ich rodzin przyjmuje codziennie w godzinach urzędowania Dyrektor Zakładu, kierownicy/ordynatorzy oddziałów i kierownicy innych komórek organizacyjnych.

 

§ 58

 

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc dotychczasowy regulamin organizacyjny.