Regulamin organizacyjny ZOLiRM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO
I REHABILITACJI MEDYCZNEJ
SPZOZ
W POZNANIU

 

 

(wypis)

 

ROZDZIAŁ IV

 

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Z ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI

 

§ 11

 

Zasady ogólne udzielania świadczeń

 

  1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone dyplomami, certyfikatami
   i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
  2. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych pracownicy Zakładu obowiązani są posługiwać się jak najlepszą wiedzą i umiejętnościami, stosownie do standardów postępowania i procedur medycznych określonych odrębnymi przepisami.
  3. Zakład może powierzyć wykonywanie świadczeń zdrowotnych, na podstawie umów prawa cywilnego, innym uprawnionym podmiotom z zastrzeżeniem, że postanowienia tych umów nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
  4. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom bez względu na ich miejsce zamieszkania.
  5. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu umówienia terminu wizyty lekarskiej i zakwalifikowaniu do leczenia.
  6. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:
 1. skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. dowód osobisty,
 3. dowód (dokument) ubezpieczenia zdrowotnego – jeśli taki posiada; weryfikacja ubezpieczenia odbywa się elektronicznie poprzez system E-wuś,
 4. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na Oddział Opiekuńczo – Leczniczy inne dokumenty określone w odrębnych przepisach tj. skierowanie, zaświadczenie lekarskie, wywiad pielęgniarski, dokument potwierdzający dochód pacjenta.
 1. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta lub po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. W przypadku pacjenta ubezwłasnowolnionego – decyzję o umieszczenie pacjenta
  w Zakładzie podejmuje Sąd lub opiekun prawny.
 3. Pacjent nie może jednocześnie składać dwóch skierowań na przyjęcie do Zakładu.

§ 12

 

Prowadzenie list oczekujących

 

 1. W przypadku braku miejsc w oddziałach, pacjenci zostają wpisani na listę oczekujących.
 2. Listy oczekujących prowadzą pracownicy:
  1. Rejestracji
  2. Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego Filii Owińska.
 1. Weryfikacji list okresowo dokonuje Zespół Oceny Przyjęć.
 2. Osoba zakwalifikowana do Zakładu zostaje przyjęta w terminie wynikającym
  z kolejności na liście oczekujących właściwej dla oddziału, do którego pacjent został skierowany.
 3. W przypadku konieczności niezwłocznego wykonania świadczenia, pacjent zostaje umieszczony na liście oczekujących z adnotacją „pilny”. Decyzje w tej sprawie podejmuje lekarz kierujący oraz lekarz właściwego oddziału, który wraz
  z uzasadnieniem decyzji dokonuje wpisu w dokumentacji medycznej pacjenta.
 4. Pacjenci z adnotacją „pilny” przyjmowani są w pierwszej kolejności.
 5. Pacjent otrzymuje informację dotyczącą terminu planowanego przyjęcia do Zakładu przekazaną w każdy możliwy sposób - co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem przyjęcia.
 6. W przypadku, gdy pacjent nie może zgłosić się do Zakładu w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest odwrotnie powiadomić o tym fakcie Zakład.
 7. W przypadku, gdy pacjent powiadomiony stosownie do pkt 7, nie zgłosi się
  w wyznaczonym terminie na leczenie bądź rehabilitację w Zakładzie, zostanie skreślony z listy oczekujących, chyba że usprawiedliwi swoje niestawiennictwo.

 

§ 13

 

Przyjęcie pacjenta do Zakładu

 

 1. Przyjęcie pacjenta do:
 1. Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego,
 2. Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego Filia w Owińskach

- odbywa się na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych
i pielęgnacyjno - opiekuńczych.

 1. Przyjęcie pacjenta do:
 1. Oddziału Rehabilitacyjnego,
 2. Ośrodka Rehabilitacji Dziennej,
 3. Oddziału Dziennego Psychiatryczno – Geriatrycznego
 • odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez właściwego lekarza, zgodnie z warunkami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 1. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Zakładu osoby skierowanej, orzeka lekarz właściwego Oddziału, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta i uzyskaniu pisemnej zgody tej osoby.
 2. W przypadku gdy pacjent jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniony, zgodę na przyjęcie do Zakładu może wyrazić przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
 3. Każda odmowa przyjęcia pacjenta winna być odnotowana w „Księdze odmów”.
 4. Po przyjęciu pacjenta do Zakładu, zakładana jest historia choroby.
 5. Po przyjęciu do Zakładu, personel medyczny udziela pacjentowi i/lub przedstawicielowi ustawowemu albo opiekunowi prawnemu informacji na temat:

- praw pacjenta oraz jego obowiązków,

- topografii oddziału,

- ramowego planu dnia w oddziale, w tym godzin wykonywania zabiegów, posiłków,

- wymogów dotyczących odwiedzin.

 

§ 14

 

Świadczenia w czasie pobytu pacjenta w Zakładzie

 

 1. Zakład zapewnia pacjentom odpowiednie warunki pobytu oraz świadczenia medyczne, w tym:
 1. opiekę lekarską;
 2. opiekę pielęgniarską;
 3. rehabilitację;
 4. konsultacje specjalistyczne niezbędne dla procesu terapeutycznego;
 5. świadczenia logopedy, psychologa, pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego;
 6. leki zlecone przez lekarzy Zakładu;
 7. badania laboratoryjne zlecone przez lekarzy Zakładu.
 1. Jakość udzielanych świadczeń winna być zgodna z aktualną wiedzą, obowiązującymi standardami i procedurami medycznymi, a także możliwościami finansowymi Zakładu.
 2. W przypadkach medycznie uzasadnionych, przekraczających kompetencje i możliwości Zakładu, pacjenci kierowani są do specjalistycznych oddziałów Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto lub innych specjalistycznych zakładów.
 3. Czas pobytu i leczenia pacjenta w Zakładzie jest regulowany odrębnymi przepisami i tak:
 1. w przypadku pacjentów Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego i Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego w Owińskach – jest uzależniony od decyzji Zespołu Terapeutycznego i zapisów w umowie z płatnikiem świadczeń;
 2. w przypadku pacjentów Oddziału Rehabilitacyjnego, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Dziennego Oddziału Psychiatryczno – Geriatrycznego przebywających w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – jest uzależniony od decyzji lekarza i określony w umowie z płatnikiem świadczeń.

 

§ 15

 

Wypisanie pacjenta z Zakładu

 

 1. Wypisanie pacjenta z Zakładu, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej następuje:
 1. gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w Zakładzie lub gdy stan zdrowia nie pozwala na wdrożenie zaplanowanego programu rehabilitacji;
 2. na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
 3. gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia.

2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego leczenia w Zakładzie, Dyrektor Zakładu lub lekarz prowadzący może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez Sąd opiekuńczy właściwy ze względu na siedzibę Zakładu chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania pacjenta z Zakładu i przyczynach tej odmowy.

 1. Pacjent występujący o wypisanie z Zakładu na własne żądanie jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu z Zakładu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.
 2. Pacjent wypisany z Zakładu otrzymuje kartę informacyjną leczenia.

 

§ 16

 

  1. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych
   i całodobowych świadczeń zdrowotnych, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od upływu terminu wypisania pacjenta, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
  2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny nie odbiera osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji z Zakładu w wyznaczonym terminie, Zakład niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje na koszt gminy przewiezienie jej do miejsca zamieszkania.

 

§ 17

 

Odwiedziny pacjentów w Zakładzie

 

 1. Odwiedzanie pacjentów w Zakładzie odbywa się codziennie w godzinach od 11.00 – 18.00, z zastrzeżeniem zapisu określonego w pkt 5.
 2. Szczegółowe informacje o godzinach odwiedzin są umieszczane w widocznym miejscu przy wejściu do każdego oddziału.
 3. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, pielęgniarka oddziałowa może wydać zgodę na przebywanie z pacjentem poza ustalonym czasem odwiedzin.
 4. Ze względów epidemiologicznych oraz innych ważnych powodów Dyrektor Zakładu w porozumieniu z kierownikiem oddziału/ ordynatorem może:

a) ograniczyć odwiedziny,

b) wprowadzić okresowy zakaz odwiedzin.

5. Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów zostaje wydana przez Dyrektora Zakładu w formie pisemnej i powinna zawierać uzasadnienie podjętej decyzji oraz przewidywany termin trwania ograniczeń. Treść takiej decyzji zostaje przekazana personelowi medycznemu oraz pacjentom i osobom odwiedzającym.

 1. Liczba osób odwiedzających jednego pacjenta nie może zakłócać spokoju pozostałych pacjentów i pracy personelu medycznego.
 2. Osobom odwiedzającym zakazuje się:

a) palenia tytoniu na terenie Zakładu,

b) spożywania i wnoszenia alkoholu i środków odurzających,

c) wprowadzania na teren Zakładu zwierząt.

 1. W przypadku naruszenia postanowień dotyczących odwiedzin, personel dyżurny ma prawo zażądać od osoby odwiedzającej natychmiastowego opuszczenia terenu Zakładu.

 

 

§ 19

 

Depozyt rzeczy wartościowych pacjenta

 

 1. Pacjent przyjęty do Zakładu ma prawo przekazać rzeczy wartościowe, do depozytu Zakładu.
 2. Złożenie do depozytu rzeczy wartościowych pacjenta jest uregulowane w odrębnych przepisach prawnych.
 3. Zakład nie odpowiada za rzeczy wartościowe nie złożone do depozytu.

 

§ 20

 

Prawa pacjenta

 

Prawa pacjenta szczegółowo określa ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

§ 21

 

Obowiązki pacjenta

 

 1. Pacjent zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz innego personelu medycznego.
 2. Pacjent jest zobowiązany przebywać w wyznaczonej sali chorych, zwłaszcza podczas wizyt lekarskich.
 3. Pacjent nie może opuszczać terenu Zakładu oraz oddziału bez wiedzy i zgody personelu medycznego.
 4. Pacjent zobowiązany jest do zachowywania się w sposób kulturalny i nie zakłócający spokoju innym pacjentom oraz do przestrzegania ciszy nocnej.
 5. Pacjent powinien uzgodnić z lekarzem prowadzącym lub pielęgniarką dyżurną spożywanie produktów spożywczych i napojów innych niż podawane w Zakładzie.
 6. Pacjenta obowiązuje przestrzeganie higieny osobistej oraz zachowanie porządku
  i czystości w pomieszczeniach Zakładu.
 7. Pacjent chodzący powinien wykonywać zabiegi higieniczne w łazienkach.
 8. Pacjent zobowiązany jest do szanowania mienia będącego własnością Zakładu; za wyrządzenie szkody na mieniu Zakładu, pacjent może zostać obciążony kosztami napraw.
 9. Pacjent ponosi koszty szkód materialnych powstałych z jego winy na terenie Zakładu.
 10. Pacjent nie ma prawa manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych.
 11. Pacjent może przyjmować osoby odwiedzające w wyznaczonych godzinach.
 1. Pacjent w trakcie pobytu w Zakładzie nie może korzystać z opieki innych zakładów opieki zdrowotnej, chyba że korzystanie z takiej opieki odbywa się na zlecenie lekarza zatrudnionego w Zakładzie.
 2. Pacjent zobowiązany jest uzyskać zgodę Pielęgniarki Oddziałowej na korzystanie z dodatkowych urządzeń elektrycznych na sali chorych. Korzystanie z osobistych urządzeń elektrycznych pacjenta, bez uzyskania zgody jest zabronione.

 

§ 22

 

Jakość udzielanych świadczeń

 

  1. W Zakładzie monitorowana jest jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do spełnienia oczekiwań pacjentów.
  2. Kilka dni przed zakończeniem procesu udzielania świadczeń zdrowotnych pacjent otrzymuje do wypełnienia „ankietę satysfakcji”, która pozwala ocenić jakość w obszarach:

- przestrzegania praw pacjenta,

- opieki i pielęgnacji,

- leczenia i rehabilitacji.

3. Zebrane informacje podlegają okresowej analizie w celu:

- identyfikacji problemów,

- określeniu czynników sprzyjających ich występowaniu,

- podejmowania działań naprawczych.

4. Z przeprowadzanej oceny satysfakcji pacjentów, raz do roku przygotowywany jest raport i przedstawiany Dyrektorowi Zakładu.

5. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skargę należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni.

6. W pierwszej kolejności skargę przyjmuje kierownik komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne.

7. W przypadku niesatysfakcjonującego udzielenia wyjaśnień skarżącemu, lub jeżeli skarga dotyczy kierownika komórki organizacyjnej, skargę przyjmuje Dyrektor Zakładu w godzinach pracy.