Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42
w Poznaniu z przyjemnością zawiadamia, że 29.10.2010 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42
w Poznaniu”

w ramach: Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”

Działanie 3.2. „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”

Schemat 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonej oceny w ramach poszczególnych kryteriów ww. Projekt uzyskał łącznie 28 punktów co stanowiło 90,32 % maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania w konkursie.

Całkowita wartość Projektu: 1 285 897,99 zł

Kwota dofinansowania: 973 039,00 zł co stanowi 75,67% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Zakończenie realizacji Projektu prac termomodernizacyjnych w budynkach nastąpiło 15.11.2010 r.

Przedmiotem Projektu była termomodernizacja obiektów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu w zakresie:

  1. Ocieplenia ścian zewnętrznych.
  2. Budowy instalacji solarnej.
  3. Zmiany źródła ciepła na kocioł gazowy z układem sterowania pogodowego.
  4. Przebudowy instalacji c.o. i sieci c.o.
  5. Wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej.

Celem Projektu był wzrost efektywności energetycznej i zmniejszenie strat ciepła w obiektach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu. Dzięki inwestycjom zrealizowanym dzięki Projektowi nastąpiła poprawa racjonalnego wykorzystania energii przy jednoczesnym spadku wydalanych zanieczyszczeń do środowiska.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
www.wfosgw.poznan.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności