Udostępnianie dokumentacji medycznej

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Pierwszy egzemplarz udostępnionej dokumentacji medycznej przekazywany jest pacjentowi bezpłatnie. 

Zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  1. Do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  2. Poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  3. Przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. Na informatycznym nośniku danych.

Wysokość odpłatności określa art. 28 w/w ustawy. Podstawę wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej składa się w Sekretariacie w budynku głównym Zakładu (tel.: 618-738-702).

ZałącznikRozmiar
Plik Udostępnianie dokumentacji medycznej14.64 KB